ရနံ႔တစ္ဝက္ အသံတစ္ဝက္နဲ႔ လြင့္ပ်ံ႕လာတဲ့ အေရာင္


Comments

Popular posts from this blog

စြတ္က်ားတို့၏ေပါင္ကို . . .လွန္ေထာင္းျခင္း

အဲဒီေကာင္မေလးေပါ့.... (အဲဒီေကာင္ေလးေပါ့ ရဲ႕ အဆက္)

မုျဒ ာရဲ႔ေခၚသံကို ခံစား ေဝဖန္ျခင္း